ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 109 ล้านโดส กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด 120.8%

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

อว. เผย ฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 16 มกราคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 109,369,708 โดส และทั่วโลกแล้ว 9,679 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 844 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด 120.8%

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 9,679 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 39.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 526 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 209 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 844 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 296.04 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 109,369,708 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 64.65%

ในการฉีดวัคซีน จำนวน 9,679 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 16 มกราคม 2565
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 109,369,708 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
– เข็มแรก 51,794,886 โดส (78.3% ของประชากร)
– เข็มสอง 47,551,074 โดส (71.8% ของประชากร)
– เข็มสาม 10,023,748 โดส (15.1% ของประชากร)

2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-16 ม.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 109,369,708 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 453,273 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 433,353 โดส/วัน

3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
– เข็มที่ 1 22,842,005 โดส
– เข็มที่ 2 3,577,881 โดส
– เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
– เข็มที่ 1 13,563,052 โดส
– เข็มที่ 2 28,044,719 โดส
– เข็มที่ 3 3,320,447 โดส

วัคซีน Sinopharm
– เข็มที่ 1 7,479,298 โดส
– เข็มที่ 2 7,153,441 โดส
– เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
– เข็มที่ 1 7,283,723 โดส
– เข็มที่ 2 8,128,039 โดส
– เข็มที่ 3 5,178,076 โดส

วัคซีน Moderna
– เข็มที่ 1 626,808 โดส
– เข็มที่ 2 646,994 โดส
– เข็มที่ 3 1,525,225 โดส

4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
– บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่ 1 121.7% เข็มที่ 2 119.2% เข็มที่ 3 101.8%
– อสม เข็มที่ 1 79% เข็มที่ 2 76.6% เข็มที่3 30%
– ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 1 78.2% เข็มที่ 2 73.5% เข็มที่ 3 15.8%
– ประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 68.9% เข็มที่ 2 62.6% เข็มที่ 3 13.6%
– ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 76.1% เข็มที่ 2 69.9% เข็มที่ 3 12.8%
– นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่ 1 75.2% เข็มที่ 2 72.3% เข็มที่ 3 0%
รวม เข็มที่ 1 71.9% เข็มที่ 2 66% เข็มที่ 3 13.9%

5. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด
1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่ 1 120.8% เข็มที่ 2 111.9%
2. ชลบุรี เข็มที่ 1 94.1% เข็มที่ 2 89.3%
3. สมุทรสาคร เข็มที่ 1 95.4% เข็มที่ 2 86.6%
4. เชียงใหม่ เข็มที่ 1 90.4% เข็มที่ 2 86.5%
5. ภูเก็ต เข็มที่ 1 87.9% เข็มที่ 2 85.4%
6. ปทุมธานี เข็มที่ 1 84.5% เข็มที่ 2 79.5%
7. ระนอง เข็มที่ 1 83.4% เข็มที่ 2 79%
8. ระยอง เข็มที่ 1 78.7% เข็มที่ 2 75%
9. ฉะเชิงเทรา เข็มที่ 1 88.1% เข็มที่ 2 74.8%
10. สมุทรปราการ เข็มที่ 1 84% เข็มที่ 2 73.1%

10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด
1.ปัตตานี เข็มที่ 1 53.8% เข็มที่ 2 43.1%
2.นราธิวาส เข็มที่ 1 53.7% เข็มที่ 2 43.2%
3.หนองบัวลำภู เข็มที่ 1 52.1% เข็มที่ 2 44%
4.บึงกาฬ เข็มที่ 1 54.7% เข็มที่ 2 45.2%
5.แม่ฮ่องสอน เข็มที่ 1 65.7% เข็มที่ 2 46.7%
6.สกลนคร เข็มที่ 1 55.7% เข็มที่2 46.9%
7.สุรินทร์ เข็มที่ 1 52.3% เข็มที่ 2 47.5%
8.ศรีสะเกษ เข็มที่ 1 54.9% เข็มที่ 2 48.5%
9.กาฬสินธุ์ เข็มที่ 1 54.9% เข็มที่ 2 48.6%
10.มหาสารคาม เข็มที่ 1 55.4% เข็มที่ 2 49.2%

6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 844,004,952 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 296,048,521 โดส (63.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 166,942,276 โดส (80.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
3. ฟิลิปปินส์ 118,624,466 โดส (53%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
4. ไทย จำนวน 109,369,708 โดส (78.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 60,729,670 โดส (79.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
6. พม่า จำนวน 38,156,041 โดส (38.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
7. กัมพูชา จำนวน 32,616,685 โดส (84.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
8. สิงคโปร์ จำนวน 12,132,375 โดส (89%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
9. ลาว จำนวน 8,462,260 โดส (63.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
10. บรูไน จำนวน 922,950 โดส (94.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม

7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.74%
2. ยุโรป 10.40%
3. อเมริกาเหนือ 8.82%
4. ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.99%
5. แอฟริกา 3.47%
6. โอเชียเนีย 0.59%

8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,928.98 ล้านโดส (207.1% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,593.18 ล้านโดส (115.6%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 525.6 ล้านโดส (156.8%)
4. บราซิล จำนวน 339.99 ล้านโดส (160.6%)
5. อินโดนีเซีย จำนวน 296.05ล้านโดส (107.3%)

9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (283.8%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (248.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. ชิลี (234.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
4. เดนมาร์ก (232.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
5. บาห์เรน (224.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
6. เกาหลีใต้ (214.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ Moderna)
7. มัลดีฟส์ (209.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
8. บรูไน (209.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
9. จีน (207.1%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)
10. สิงคโปร์ (206.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

อ้างอิง
https://mgronline.com